top of page

ZAPISNIK s redovnog sastanka RC Bar koji je održan u hotelu Princess 12.09.2019. godine sa početkom

Redovnom sastanku RC Bar prisustvovali su sledeći članovi:

– Elvir Kalamperović, Predsjednik – Bojan Šušter – Boro Simić – Goran Đurović – Ljubomir Kočović – Mihailo Vukić – Nela Vitić – Petar Đurović – Radislav Vojvodić – Slađana Živanović – Srđa Jovanovski – Stevan Milošević – Željko Karanikić – Dina Desančić – Jan Visser


Predsjednik Elvir Kalamperović je otvorio oficijelni dio 7. redovnog sastanka u rotarijanskoj 2019/2020. godini počevši sa toplom dobrodošlicom Dini Desančić koja je prihvatila poziv da bude potencijalni kandidat za člana izrazivši nadu da će uživati u društvu članova kluba i da će je svi zajednički inspirisati da doprinese klubu i misiji Rotarijanstva. Obavijestio je da je njena obaveza da prisustvuje tokom 10 redovnih sastanaka kluba i da u tom periodu nema pravo glasa. Nakon ispunjene obaveze prisustva Upravni odbor glasa o njenom prijemu i kada je glasanje pozitivno dalje se o prijemu izjašnjavaju svi članovi.

Predsjednik je izvjestio članove da su na adresu kluba stigli samo redovni računi i nedeljno pismo Guvernerke koje je svima proslijeđeno na mejl. Izrazio je nadu da su svi iskoristili uspješno ljetnji predah i da su sada puni snage i entuzijazma da se pokrenu, da se pokaže zašto klub postoji i da se zajednički doprinese boljem životu zajednice grada Bara.

Stevan Milošević je klubu donirao 17 Rotary muških kompleta mašna/marama i 7 ženskih marama. Predsjednik se zahvalio Stevanu na ovoj značajnoj donaciji i što uporno dokazuje da je posvećen klubu i da je bio pravi izbor za novog člana. Predsjednik je dao predlog da se članovima iste ustupe po cijeni od 10,00€ kako bi se dopunio budžet kluba. Predlog je jednoglasno usvojen.

Predsjednik je potom svečano uručio Petru Đuroviću i Stevanu Miloševiću Pakete za nove članove i poželio im dobrodošlicu u klub, siguran da će doprinijeti radu kluba svoji ugledom i radom, kao i dubokim razumijevanjem rotarijanske misije. U daljem dijelu sastanka Predsjednik je obavijestio članove da je danas bio sastanak Upravnog odbora i da su donesene sledeće odluke.

1) Jednom mjesečno će se svim članovima slati izvještaj potraživanja kluba po osnovu članarina, sa imenima članova i statusom potraživanja. Članarina je jedina stalna finansijska obaveza članova i iz tog iznosa se namiruju dugovanja prema Distriktu i ulaže se u donacije. Neredovna izmirivanja članarina urušavaju koncepciju i kalendar doniranja i plana aktivnosti. Zamolio je sve članove da se potrude da budu uredni po pitanju uplate članarina da se klub ne bi opterećivao i da bi se mogle planirati redovne aktivnosti. 2) Na sastanku UO je jednoglasno usvojen predlog da se Anita Radulović prihvati kao potencijalni kandidat za članstvo. 3) Novom menadžmentu hotela Princess uručiće se Dopis da se na ulazu hotela postavi Rotary tabla jer se klub sastaje na ovoj adresi još od 2009. godine i da će ista će podići ugled hotela. Snežana Pekić je preuzela zadatak da sastavi odgovarajući Dopis. 4) Za O.Š. „Mrkojevići“ će se iz trenutnog stanja budžeta nabaviti 5 kompjutera i 5 televizora. 5) Za O.Š: „Blažo Jokov Orlandić“ će se nakon dostavljenog Dopisa sa jasnim potrebama takođe obezbjediti donacija od preostalog novca iz budžeta kluba.

Počevši sa Goranom Đurovićem, Ljubom Kočovićem i Stevanom Miloševićem i ostali članovi su se javili za riječ povodom tačke 4 i otvorena je rasprava na više tema:

– Da li svaka škola zaslužuje donaciju, u smislu da li podržati škole sa lošim menadžmentom koji ne upravlja ozbiljno finansijama, loše sarađuje sa Ministarstvom i koji ne pokazuje domaćinski odnos prema školi? – Da li da se donira svakoj školi u Baru ili samo onima u nuždi? – Da li da se pokrene prikupljanje novca za svaku školu ponaosob ili za sve zajedno da se sastavi Projekat doniranja svim školama na osnovu kojeg bi se kontaktirale zainteresovane strane i prikupljala sredstva? – Da li da se odredi da je minimalna donacija 5,00€? – Da li će to biti kratkoročni projekat ili dugoročni, šta je realno? – Da li je ispravno tražiti donacije drugima ako nismo uspjeli svoje članove motivisati da svi daju doprinos, bez obzira na iznos već samo onoliko koliko su u mogućnosti? – Da li početi odmah sa donacijom za O.Š „Mrkojevići“ i O.Š. „B.J.O.“ i odmah objaviti Projekat? – Šta treba donirati: sitna sredstva koja škola svojim budžetom terba da obezbjedi ili samo vrijednije donacije koje će ostati kao znak Rotarija i koje će obezbjediti nastavna sredstva za više generacija? – Da li Rotary donacije treba da se bave osnovnim sredstvima ili postdiplomskim studijama, nabavkom instrumenata, da li smiju biti upućene određenom licu ili uvijek treba da budu usmjerene na korist zajednice a ne pojedinca?

Nakon iscrpne rasprave po svim temama, oprečnih mišljenja i argumentacije u koju su bili uključeni svi članovi odlučeno je jednoglasno sledeće.

– Svaka škola zaslužuje donaciju, bez obzira na loš menadžment jer Rotary klub želi da pomogne onima koji su najvažniji: djeci. Da imaju sve uslove za uspješno učenje, bez obzira na status uprave kako bi se obrazovali na pravi način i postali uspješni pojedinci i članovi naše zajednice. – Plan je da se donira svakoj školi u Baru spram mogućnostima i zahtjevima istih. – Sastaviće se dugoročni Projekat doniranja svim školama na osnovu kojeg bi se kontaktirale zainteresovane strane i prikupljala sredstva. – Određen je tim za Projekat: Nela Vitić, Petar Đurović, Stevan Milošević, Elvir Kalamperović i Bojan Šušter. Potrebno je sastaviti dugoročan projekat sa planom i strategijom, koordinatorima i fazama, sa jasnim sloganom, koji će biti medijski propraćen, koji će imati za cilj da pokrene kompletnu zajednicu Bara: privredu, javna preduzeća i građane. Projekat po kome će klub biti prepoznat u zajednici. Bojan Šušter je preuzeo zadatak da sastavi Dopis kojim bi se Rotary klub Bar obratio zainteresovanim stranama u cilju prikupljanja sredstava. – Nema minimalne donacije, svaki doprinos je jednako značajan. Važno je pokrenuti svijest o potrebi doniranja i važnosti ličnog doprinosa zajednici. Sredstva nisu mala kada se svi udružimo. – Da bi klub tražio donacije drugim stranama treba da damo primjer: da svi članovi daju lični doprinos , bez obzira na iznos već samo onoliko koliko su u mogućnosti. – Počeće se odmah sa donacijoma za O.Š „Mrkojevići“ i O.Š. „B.J.O.“ nakon čega će se te donaciji iskoristiti za promovisanje Projekta pomoći svim školama. – Treba donirati nastavna sredstva koja ostaju drugim generacijama i koja škola svojim budžetom ne može da obezbjedi, a koja će osstati kao trag donacije i podsjetnik i motiv drugima. – Prema pravilima i misiji Rotarjanstva donacije treba uvijek da budu usmjerene na korist cjelokupne zajednice a ne pojedinca.

Predsjednik se zahvalio svim članovima što su uzeli učešća u raspravi, srećan što je ovaj sastanak protekao u radnoj atmosferi koja je urodila plodom. Želi da i ubuduće svi budu aktivni kao noćas, jer je to jedini put ka uspjehu. Kada se razmijenjuju mišljenja, iskustva, znanje i ideje i usvoje najbolja argumentovana rješenja, kao rezultat rada svih članova. Kao zadnju temu ovog sastanka Predsjednik je pozvao sve članove da svako od njih predloži više gostiju spikera, kako bi UO razmotrio sve predloge, odabrao određene i kontaktirao nas, smatrajući zajedno sa UO da je to ispravan put za kvalitetno proširenje članstva.

Isto tako je pozvao sve članove da razmisle koga bi mogli predložiti za članove Rotaracta koji bi klub osnovao. Da razmisle na koji način da se animira omladina da prihvati i razumije misiju Rotarijanstva koju bi razvijali kao rotaraktovci i kako bi sjutra sa već značajnim iskustvom nastavili svoj rad u klubu i nastavili tradiciju kluba. Slađana Živanović je pročitala poziv ICC Srbija i Crna Gora i ICC Slovenija Makedonija za Gourmet Tour u oktobru.

Predsjednik je na kraju sastanka najavio da će Projekat biti prezentovan javnosti u oktobru, zamolio je tim za Projekat da startuje sa radom odmah i time je zatvorio oficijelni dio sastanka u 22:15h. Dostavljeno svim članovima.

U Baru, 13.09.2019. Zapisnik pripremila Snežana Pekić,Tehnički sekretar

S postovanjem, Rotary klub Bar

0 comments
bottom of page