top of page

ZAPISNIK s vanrednog zajedničkog sastanka RC Bar i RC Ulcinj koji je održan u hotelu Kalamper Hotel


Gosti iz RC Ulcinj – Boris Marđonović, Predsjednik RC Ulcinj – Gani Rasulbegović – Aleksandar Dabović

Gosti iz Distrikta Guvernerka Distrikta 2483 Ljiljana Lainović Sekretarka Distrika 2483 Maja Kovačević

Predsjednik RC Bar Elvir Kalamperović je otvorio oficijelni dio sastanka, pozdravio sve prisutne i posebnu dobrodošlicu poželio Guvernerki distrikta Ljiljani Lainović i Sekretarki Distrikta Maji Kovačević, povodom čije posjete je organizovan zajednički vanredni sastanak Rotary klubova Bar i Ulcinj, budući da oba kluba tokom avgusta mjeseca imaju ljetnji odmor. U nastavku sastanka Predsjednici Elvir Kalamperović i Boris Marđonovć su predstavili svoje klubove RC Bar i RC Ulcinj. Guvernerka Distrikta Liljana Lainović se zahvalila članovima oba kluba na srdačnoj i iskrenoj dobrodošlici. Istakla je da su RC Bar i RC Ulcinj sprvi crnogorski klubovi koje je posjetila od početka ove godine, naglasivši da se radi o dva iskusna kluba koja jasno razumiju Rotarijanstvo i na pravi način ispunjavaju njegovu misiju.

Čestitala je RC Baru na 25% učešća žena u članstvu, što je iznad svjetskog prosjeka, istakavši da RC Ulcinj ima 20% učešća žena što je u skladu sa svjetskim prosjekom i što jednako služi na ponos. Guvernerka je izrazila želju da još jednom članovima predstavi ciljeve koje je Rotary International na čelu sa Mark Daneil Maloney-em postavio za ovu godinu.

Kao prvi cilj je postavljen rast članstva. Rotary na ovim prostorima je krenuo tek od 80-ih godina prošlog vijeka i naše članstvo nije zrelo. Rotary želi da privuče što više mladih uspješnih profesionalaca. Zbog toga što oni značajno vrijeme moraju biti posvećeni profesionalnim obavezama zbog odgovornih pozicija na kojima se nalaze, Rotary je modifikovao pravila prisustvovanja, tako da se od ove godine sastancima može prisutvovati i online. Sve u cilju relaksiranije obaveze fizičke prisutnosti članova koju je sve teže postići bez obzira na želje samih članova, a sve u cilju održanja brojnosti članstva tj. da se ono ne bi umanjivalo zbog nemogućnosti dolazaka na sastanke.

Kao drugi cilj je postavljen približavanje Rotary-ja porodici. Rotary od ove godine želi da se više približi familijama članova u smislu da učešće u Rotariju ne smije da postane teret za porodice članova, te je od ove godine dozvoljeno da članovi porodice prisustvuju sastancima. Guvernerka je dalje kao treći cilj navela delegiranje dužnosti tj. da Rotary International želi da podstakne lidere u Rotariju – guvernere i predsjednike, da delegiraju svoje dužnosti saradnicima i komitetima, kako ih obaveze prema klubu ne bi profesionalno remetile i samim tim smanjile motivisanost za rotarijanski doprinos u budućnosti. Guvernerka je pozvala klubove da joj se obrate slobodno za svaku vrstu pomoći i podrške , da im stoji na raspolaganju i da je to dio njene misije.

Zamolila je sve prisutne da se predstave i kažu nešto o sebi. Nakon što su se svi prisutni predstavili, Predsjednik RC Bar Elvir Kalamperović se još jednom zahvalio Guvernerki što ih je posjetila i pozvao na razmjenu zastavica. Razmjenjene su zastavice između RC Bar i Distrikta 2483 i RC Ulcinj i Distrikta 2483. Predsjednik RC Bar je nakon toga podijelio novu zastavicu RC Bar sa RC Ulcinj. Time je Predsjednik zatvorio oficijelni dio sastanka i poželio svima prijatan nastavak večeri uz večeru koja je organizovana na terasi hotela Kalamper Hotel & Spa.

S postovanjem, Rotary klub Bar

0 comments
bottom of page